Thursday, April 12, 2012

เตรียมตัวสมัครสอบ

การสมัครสอบถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่น้องๆ จำเป็นจะต้องอ่านรายละเอียดในการสมัครสอบให้ดี และเลือกสายสอบที่ต้องการ ดังนั้น ให้น้อง ๆ ปริ้นประกาศสอบของหน่วยรับสมัคร ซึ่งมีดังนี้
บช.ศ.  ภ.1 ภ.9  ศชต.  บช.น.  บช.ตชด.  สงป.  บ.ตร.  สทส.  สตม. สพฐ.ตร.  ซึ่งหน่วยรับสมัครในแต่ละปีไม่เหมือนกัน
โดยกำหนดให้แต่ละหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ประกาศรับสมัครและคัดเลือกพร้อมกัน โดยให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิเลือกสมัครและคัดเลือกสายใดสายหนึ่ง และในภาคใดภาคหนึ่ง หรือในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดสรรอัตราให้ได้ตามความประสงค์ โดยเมื่อเลือกสมัครแล้วต้องสอบข้อเขียนและเข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งตามสถานที่ ของแต่ละหน่วยสอบนั้นกำหนด (เช่น สมัครสอบ ภ.5 ต้องสอบข้อเขียนและเข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ ภ.5 จังหวัดลำปาง หรือ สมัครสอบ บช.ศ.  ต้องสอบข้อเขียนและเข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กทม. เป็นต้น) และหากเป็นผู้ได้รับคัดเลือกแล้วจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในภาคหรือหน่วยงานตามที่ได้รับจัดสรรอัตรา ดังนั้น จึงกำหนดให้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบสายใดสายหนึ่ง ได้เพียงสายเดียว และในหน่วยใดหน่วยหนึ่งเท่านั้น

ก่อนทำการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บ www.policeadmission.com  ให้น้องเตรียมเอกสารที่จะต้องนำมากรอกให้เรียบร้อยก่อน
เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้
1. สแกนรูปถ่ายแต่งเครื่องแบบตามระเบียบครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้วเท่านั้น หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) (ย้ำว่า ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นะคะ) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 50 กิโลไบต์
2. สลิปเงินเดือนล่าสุด ซึ่งในใบสมัครจะให้กรอกเงินเดือนล่าสุด ระดับ ป....... ขั้น....... อัตราเงินเดือน.......บาท
3. สำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง ซึ่งในใบสมัครจะให้กรอก วันที่บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก เมื่อ....เดือน.......พ.ศ......
4. ใบปริญญาบัตรหรือ Transcript  ซึ่งในใบสมัครจะให้กรอก
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ปริญญาที่ได้รับชื่อ.....................
สาขาวิชา................
สถานศึกษาชื่อ..........
ที่อยู่สถานศึกษา อำเภอ/เขต..............จังหวัด...............
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่...........เดือน..................พ.ศ............
                5. สถานที่อยู่ที่ทำงาน............................ตำบล/แขวง.........อำเภอ/เขต............จังหวัด............รหัสไปรษณีย์.............โทรศัพท์ที่ทำงาน................
             
                เมื่อเตรียมเอกสารต่าง ๆ พร้อมแล้ว ก็เริ่มลงมือกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มสมัครสอบสาย อก.4

ข้าพเจ้า ยศ ส.ต.ท.หญิง ชื่อ จีจ้า นามสกุล สุวรรณ
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ฝส.1 กอง(กบ.) สลก.ตร. สังกัด(บช.) -    (กรณีของพี่ปอย สลก.ตร. เป็นกองบังคับการ ดังนั้น กองบัญชาการ (บช.) พี่ปอยขีด -  )
ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก หน่วย ภ.5 สาย อก.4 (ตัวอักษรย่อสายสอบ)
โดยขอยื่นใบสมัครที่มีรายละเอียดดังนี้
1. เกิดวันที่  22  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2517  อายุ  38  ปี ระดับ ป.1 ขั้น 16 อัตราเงินเดือน  9,520.00 บาท
2. สำหรับผู้ที่เลือกสอบสาย ปป.11, ปป.12, มว.8 และ คร.9 มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครข้อใดข้อหนึ่ง ข้อ (ให้ขีด - )
3. ปป.31 , ปป.32, อก.4, สส.5, บช.6 และ ตม.7
    วันที่บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก เมื่อ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552
    สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ปริญญาที่ได้รับชื่อ บริหารธุรกิจบัณฑิต
    สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
    สถานศึกษาชื่อ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    ที่อยู่สถานศึกษา อำเภอ/เขต 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จังหวัด เชียงใหม่
    สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่  15  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2540 (ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555)
4. สำหรับผู้ที่เลือกสอบสาย ปป.31, ปป.32, อก.4, สส.5, บช.6 และ ตม.7 เป็นผู้ปฏิบัติงานใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการนับระยะเวลาปฏิบัติงานเป็นทวีคูณตามมติ ก.ตร. ครั้งที่ 4/2553 เกี่ยวกับการนับอายุราชการในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้หรือไม่  ไม่มี  (พี่ปอยไม่มี)
5. ที่อยู่สถานที่ทำงาน สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ อาคาร 17 ชั้น 3 ฝ่ายสารบรรณ 1 ถ.พระรามที่ 1 ตำบล/แขวง ปทุมวัน อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330
โทรศัพท์ที่ทำงาน 022051271
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ xxx หมู่ x ซอย ถนน ตำบล/แขวง xxxxx อำเภอ/เขต xxx จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
โทรศัพท์บ้าน 053xxxxxx  โทรศัพท์มือถือ  081xxxxxxx  
7. คะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ตามสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ เมื่อมีกรณีเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตามหนังสือ ตร. ด่วนที่สุดที่ 0034.52/3023 ลง 11 ส.ค. 2553  ไม่มี (พี่ปอยไม่มี)

ตรวจสอบข้อความที่กรอกในแบบฟอร์มข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากเมื่อส่งข้อมูลการสมัครทางระบบอินเตอร์เน็ตแล้ว จะแก้ไขข้อมูลการสมัครอีกไม่ได้ จึงควรต้องกรอกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง

สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินที่ธนาคาร ภายหลังดำเนินการเข้าระบบส่งข้อมูลการสมัครทันที

นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศภายใน 3 วัน นับจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัครและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบทุกคนต้องชำระเงิน ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและค่าธรรมเนียมธนาคารจำนวน 30 บาท ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ

พี่ปอยสมัครในวันแรกของการเปิดรับสมัคร (เริ่มรับสมัครวันแรก วันที่ 24 มกราคม 2555 คินวันที่ 23 มกราคม พี่ปอยรอจนถึงเที่ยงคืน จากนั้นก็ทำการสมัครทางอินเทอร์เน็ต เมื่อสมัครเสร็จ ให้ปริ้นแบบฟอร์มการชำระเงินออกมา 1 แผ่นเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ในตอนเช้าของวันที่ 24 มกราคม 2555 ไปยืนรอธนาคารเปิดทำการเวลา 08.30 น.)

หลังจากชำระเงินแล้วอย่างน้อย 1 วัน (นับแต่วันชำระเงินที่ธนาคาร) ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตอีกครั้ง โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อสั่งพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ (ระบบจะออกรหัสประจำตัวสอบ 9 หลักให้โดยอัตโนมัติ) โดยให้ใช้กระดาษ A4 สีขาวในการพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ และนำบัตรประจำตัวสอบไปใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียนคู่กับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นตามที่กำหนดในระเบียบการสอบข้อเขียน

สำหรับรหัสประจำตัวสอบนั้น น้องไม่ต้องซีเรียสนะคะ เพราะรหัสประจำตัวสอบไม่มีผลอะไรกับเกณฑ์การตัดสินในการสอบข้อเขียน แต่ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนในทุกวิชาที่สอบเท่ากัน จะให้ผู้ที่ชำระเงินสมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

9 comments:

 1. ขอบคุณค่ะ พี่ปอย ติดตามตลอดนะคะ

  ต่อไปคงไม่ได้เจอพี่ปอยใน ตร. แล้ว แต่จะคิดถึงพี่ปอยนะคะ

  เจ

  ReplyDelete
 2. จ้าเจ แล้วพี่จะเขียนบทความแนะนำในการสอบสัญญาบัตรให้นะคะ

  ReplyDelete
 3. สาเองยังไม่เคยเห็นและยังไม่เคยเจอพี่ปอยเลย แต่สาจำพี่ปอยได้แน่ๆ
  ขอบคุณพี่ปอยมากที่ห่วงใยและเอาใจใส่พวกน้องมาตลอด
  และสักวันสาคงได้เจอพี่ปอยตัวจริงๆ และได้ขอบคุณพี่นะคะ
  ติดตามพี่มาตลอดค่ะ

  ReplyDelete
 4. ขอบใจจ้าน้องสา มีน้องๆ ที่สอบตำรวจได้แล้ว แวะมาทักทายพี่ปอยใน ตร. หลายคนแล้วค่ะ อีกหน่อยพี่ก็จะย้ายไปอยู่ ภ.5 แล้ว ว่างๆ เข้ามาทักทายกันได้นะคะ

  ReplyDelete
 5. หนูก้ออยู่ภ.5 คะ หวังว่าคงได้เจอพี่ปอยในเร็ววันนะคะ

  ReplyDelete
  Replies
  1. ถ้ามีโอกาสคงได้เจอกันค่ะ

   Delete
  2. กลับมาอัพเดทบทความในบล็อกนี้ ได้เจอน้องส้มโอตัวเป็นๆ น่ารักมากจ้า

   Delete
 6. ติดตามบล็อกของพี่ปอยมาตั้งแต่บล็อกก่อนหน้านี้แล้วค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับข้อมูลต่างๆ ได้ความรู้เยอะจริงๆค่ะ มีเรื่องแยากสอบถามพี่ปอยค่ะว่า ถ้าสมัครสอบเป็นประทวนแล้วทำงานครบตามอายุราชการที่กำหนด จะสามารถใช้วุฒิ ป.ตรีวิศวะไปสอบเป็นสัญญาบัตรได้หรือไม่ค่ะ ป.ตรีทุกสาขา หรือว่าเฉพาะสายสังคมศาสตร์เท่านั้น ขอบคุณค่ะ

  ReplyDelete
 7. ขออนุญาติพี่ปอยนะค่ะ
  ป.ตรี วิศวะที่นิเข้าใจนะค่ะคุณสาสอบได้แต่เป็นสายอำนวยการค่ะ ถ้าจะไปสอบปราบปรามกับสอบสวนไม่ได้ค่ะ เหมือนนิเลย นิก็รอปรึกษาพี่ปอยเรื่องเรียนต่อนิติอยู่เหมือนกัน จบป.ตรี การจัดการมา แต่ประทวนนิเป็นสายปราบปราม

  ReplyDelete